SÄÄNTÖ

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

1 § Yhdistyksen nimi on Syrjäytyneiden sukeltajien sauna- ja sukellusseura GummiWihta ry. Seuran toiminta-alue Etelä-Suomi ja sen kotipaikka on Jokioisten kunta.

Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä seura.

2 § Seuran tarkoituksena on kehittää ja pitää yllä hämäläisiä saunomisperinteitä ja urheilusukelluksen harrastustoimintaa seuran toiminta-alueella. Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet ihmisten sukupuolesta, sosiaalisesta asemasta ja yksilön ominaisuuksista riippumatta. Toiminnassa pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

3 § Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. pitämällä yllä ja kehittämällä hämäläisiä saunomisperinteitä järjestämällä jäsenilleen saunailtoja,
 2. järjestämällä jäsenilleen koulutustilaisuuksia,
 3. tekemällä urheilusukelluksen alalla valistus- ja neuvontatyötä,
 4. järjestämällä nuorisotoimintaa,
 5. järjestämällä julkaisu-, tiedotus- ja suhdetoimintaa,
 6. järjestämällä valistustilaisuuksia,
 7. pitämällä yhteyttä alan järjestöihin,
 8. toimeenpanemalla asianomaisella luvalla kilpailuja, näytöksiä ja juhlia. Toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

4 § Sitoutuminen antidopingtoimintaan

Seura on sitoutunut kulloinkin voimassa olevan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön.

SEURAN JÄSENYYS JA VELVOLLISUUDET

5 § Seuran varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka toteuttaa seuran tarkoitusta ja sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä urheilusukelluksen turvamääräyksiä ja Suomen Urheilusukeltajain Liiton sääntöjä. Jäsenanomus on jätettävä seuran johtokunnalle kirjallisesti.

6 § Jäsenyyden päättyminen

Jos jäsen ei täytä näissä säännöissä sille määrättyjä velvoitteita tai noudata seuran tekemiä päätöksiä tai jos jäsen muutoin toimii vastoin seuran tarkoitusta tai menettelyllään huomattavasti vahingoittaa seuraa, voi johtokunta erottaa jäsenen seuran jäsenyydestä. Jos erottaminen ei johdu jäsenmaksun maksamatta jättämisestä, on jäsenelle varattava tilaisuus selvityksen antamiseen.

Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen jäsenen tietoon viiden (5) päivän kuluttua siitä, kun tieto päätöksestä on sille lähetetty kirjatussa kirjeessä. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa kirjallisesti seuran kokoukselle ja valituskirjelmä on toimitettava seuran johtokunnalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamista koskevan päätöksen tiedon saamisesta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on tehtävä kirjallinen ilmoitus seuran johtokunnalle, seuran puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroaminen katsotaan tapahtuvaksi saman kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisesta on ilmoitettu. Eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun.

7 § Jäsenten velvollisuudet

Seuran varsinaisten jäsenten on maksettava seuran syyskokouksen määräämä seuran jäsenmaksu kunakin vuonna ennen tammikuun 15. päivää. Jos seuran jäsen ei täytä jäsenmaksuvelvollisuuttaan tammikuun 15. päivään mennessä, se menettää äänioikeutensa seuran kokouksissa siihen saakka, kunnes velvollisuus on hoidettu. Vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus seuran kokouksissa. Jos jäsenmaksu on jätetty maksamatta yhden vuoden ajalta, voi johtokunta erottaa jäsenen seuran jäsenyydestä siten, kuin 6 §:ssä on säädetty.

8 § Seuran kunniajäsenet, kunniapuheenjohtajat ja kannattavat jäsenet

Seuran kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan seuran kokouksessa johtokunnan esityksestä kutsua sellainen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on huomattavasti hyödyttänyt seuraa tai edistänyt sen tarkoitusta. Kutsu on pätevä, jos sen hyväksymiseksi on seuran kokouksessa annettu ¾ äänistä. Kunniajäsenyys ei estä seuran johtokunnan jäsenyyttä.

Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät maksa jäsenmaksua. Seuran kannattavana jäsenenä voi olla henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa syyskokouksessa vahvistetun vuosittaisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

SEURAN HALLINTO

9 § Seuran hallintoelimet

Seuran hallintoelimiä ovat seuran kokoukset ja seuran johtokunta.

10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seuralla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous on pidettävä maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Johtokunta määrää seuran kokouksen ajan ja paikan. Kutsu seuran kokouksiin on julkaistava syyskokouksen määräämässä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta tai lähetettävä jäsenille kirjeitse, jotka on jätettävä postin kuljetettavaksi vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

Seuran ylimääräinen kokous voidaan pitää, kun johtokunta niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu on tällöin lähetettävä kolmen viikon kuluessa siitä, kun vaatimus on seuran johtokunnalle esitetty.

Jäsenten ehdotukset seuran kokouksessa käsiteltävistä asioista on toimitettava seuran johtokunnalle vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Kokouksen esityslista on lähetettävä seuran jäsenille kokouskutsun yhteydessä.

11 § Äänestäminen

Äänestyksessä on kullakin jäsenmaksun suorittaneella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Muilla jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten jakautuessa tasan vaali ja suljettu lippuäänestys ratkaistaan arvalla, muissa tapauksissa tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksenpuheenjohtaja on kannattanut. Vaalit ja muut äänestykset toimitetaan suljetuin lipuin, jos äänioikeutettu sitä vaatii. Valtakirjalla ei saa äänestää.

12 § Seuran kevätkokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa,
 2. todetaan läsnäolevat ja äänioikeutetut,
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 4. esitetään seuran vuosikertomus tileineen ja tilintarkastajien niistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 6. käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

13 § Seuran syyskokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa,
 2. todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut,
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 4. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 5. joka toinen vuosi valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi seuraavaksi kahden kalenterivuoden toimintakaudeksi,
 6. valitaan johtokunnan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä varajäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi,
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraamaan ja tarkastamaan seuraavan toimintavuoden tilejä ja hallintoa,
 8. valitaan seuran edustajat Suomen Urheilusukeltajain Liiton kokoukseen,
 9. määrätään miten seuran viralliset tiedonannot on julkaistava seuraavan toimintavuoden aikana,
 10. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudet,
 11. käsitellään esityslistalla olevat muut asiat.

14 § Esityslistan ulkopuolella olevat asiat

Seuran kokouksen niin päättäessä voidaan käsitellä myös esityslistan ulkopuolelle olevia asioita, ei kuitenkaan sellaisia, joita mainitaan yhdistyslain 24 §:ssä.

SEURAN JOHTOKUNTA

15 § Johtokunta

Seuraa edustaa johtokunta. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Johtokuntaan pyritään valitsemaan miehiä ja naisia.

Johtokunnan puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet valitaan seuran syyskokouksessa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Lisäksi valitaan syyskokouksessa kaksi varajäsentä seuraavaksi eniten äänestyksessä ääniä saaneista kalenterivuodeksi kerrallaan. Johtokunnan varsinaisista jäsenistä on kaksi vuosittain erovuorossa. Eroaminen tapahtuu aluksi arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan. Jos johtokunnan jäsen kesken toimikauden estyy hoitamasta tehtäviään tai jos hän kalenterivuoden aikana jää kaksi (2) kertaa saapumatta johtokunnan kokoukseen poissaolostaan etukäteen ilmoittamatta, voidaan hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi kutsua syyskokouksessa seuraavaksi eniten ääniä saanut varajäsen.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kaksi (2) johtokunnan jäsentä kirjallisesti niin vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa saapuvilla. Johtokunnan käsittelemät asiat ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaaliäänestys ja suljettu äänestys arvalla, muutoin päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

16 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunta toimii seuran toimeenpanevana elimenä hoitaen seuran asioita lain, näiden sääntöjen ja seuran kokousten päätösten samoin kuin soveltuvin kohdin Suomen Urheilusukeltajain Liiton sääntöjen mukaisesti.

Johtokunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan:

 1. keskuudestaan varapuheenjohtajan,
 2. sihteerin ja taloudenhoitajan.

Johtokunnan tulee:

 1. hyväksyä ja erottaa tarvittaessa seuran jäsenet ja pitää jäsenluetteloa,
 2. laatia seuran ja yhteisöjen väliset sopimukset ja esitellä ne seurankokoukselle hyväksyttäviksi,
 3. kutsua koolle seuran kokoukset, valmistella niille esitettävä asiat ja toimeenpanna niiden päätökset,
 4. hyväksyä tapahtumakalenteri,
 5. valmistaa ja vahvistaa seuran urheilusukelluksen turvamääräyksiä ja -ohjeita,
 6. hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta ja sitä koskevaa tilinpitoa ja laatia esitys talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä toimintakertomukset,
 7. valita seuran edustajat niihin yhteisöihin, joihin seura kuuluu sekä muihin tarpeelliseksi katsomiinsa tilaisuuksiin,
 8. valvoa ja ohjata urheilusukelluksen kehitystä seuran toiminta-alueella.

17 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja yksinään tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

18 § Tilintarkastus

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Seuran tilit jätetään seuran vuosikertomuksen, pöytäkirjojen ym. asiakirjojen kanssa viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden tulee viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta jättää johtokunnalle lausuntonsa edellisen vuoden tilien ja toiminnan tarkastuksesta.

ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

19 § Jäsenyys järjestöissä

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Urheilusukeltajain Liitto ry:hyn. Seuran johtokunta päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta. Seura noudattaa toiminnassaan Suomen Urheilusukeltajain Liitto ry:n sääntöjä. Seura osallistuu vapaaehtoiseen pelastuspalvelutoimintaan.

20 § Rangaistussäännökset ja oikeusturva

Johtokunnan tehtävänä on päättää seuran jäseniinsä kohdistuvista kurinpitotoimista ja näiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, joista määrätään erikseen seuran kokouksen vahvistamissa toiminnan perussäännöissä.

21 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää vain sellaisessa seurankokouksessa, jonka kutsussa on asiasta erikseen mainittu.

Päätös tulee voimaan, jos muutosta on kannattanut vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä.

22 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa (2) perättäisessä seuran kokouksessa, joiden väliajan täytyy olla vähintään kolme (3) viikkoa ja joiden kutsussa purkamisesta on erikseen mainittu. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä.

23 § Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, käytetään sen varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Seuran purkamisesta ilmoitetaan yhdistysrekisteriin.

24 § Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.