Turvallisuusasiakirja versio 2014_01.pdf

Turvallisuusasiakirja

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 21.9.2014

Syrjäytyneiden sukeltajien sauna- ja sukellusseura
GummiWihta ry

v2014.01

-- sisällysluettelo --

TOIMINTA

Yleistä

Kouluttaminen, perehdyttäminen ja ohjaajien osaamisen päivittäminen

Riskit

Riskien minimoiminen

Juniorit

Vaaratekijät junioritoiminnassa

Vaaratekijöiden minimoiminen

Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Ensiapu

Ensiapulaitteet ja tarvikkeet

Vaaratekijät ensiavun antamisessa

Yleiset toimintaperiaatteet

Riskitekijöiden ennaltaehkäisy

Terveysselvityslomake

Sukellusvanhin, turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat

Sukellusvanhimman kansio

Sukeltajien sukelluskelpoisuus

Ohjeistus

Tapahtumien ohjeistus

Toimijat ja osallistujat

Viihdeuimala Vesihelmi

Riskit

Toiminta altaalla

Yleisö

Yleisötapahtumien riskit

Riskitekijöiden ennaltaehkäisy

Onnettomuustilanne

Toiminta

Hätäilmoitus
GummiWihdan turvallisuusasiakirjan/-suunnitelman on tarkoitus edistää sukeltamisen ja siihen liittyvien tapahtumien turvallisuutta ja ennaltaehkäistä onnettomuuksien syntymistä seuran järjestämissä sukellustapahtumissa ja toiminnassa.

Turvallisuusasiakirja on laadittu GummiWihdan hallituksen valvonnassa ja laadintaan on osallistunut seuran kokouksen 13.11.2010 valitsema työryhmä.

Turvallisuusasiakirjan ja sen muutokset hyväksyy GummiWihdan hallitus. Suunnitelma tarkastetaan ja päivitetään vuosittain. Turvallisuusasiakirjan päivitykset merkitään turvallisuusasiakirjaan.

Hyväksytty turvallisuusasiakirja on saatavissa seuran nettisivuilta.

hyväksytty 11.12.2011

päivitetty 8.9.2014 / hyväksytty 21.9.2014

TOIMINTA

Yleistä

Syrjäytyneiden sukeltajien sauna- ja sukellusseura GummiWihta ry on vuonna 2000 perustettu sukellusseura. GummiWihta on kuulunut Sukeltajaliittoon 1.1.2002 alkaen. Seuran noin 180 jäsenestä 90 % asuu Forssassa, Jokioisissa, Tammelassa ja Somerolla (jäsenrekisteri 11/2014).

Seuran tarkoituksena on kehittää ja pitää yllä urheilusukelluksen harrastustoimintaa ja hämäläisiä saunomisperinteitä seuran toiminta-alueella. Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelinperiaatteet ihmisten sukupuolesta, sosiaalisesta asemasta ja yksilön ominaisuuksista riippumatta. Toiminnassa pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Seuralla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Syyskokouksessa seuran jäsenet valitsevat hallituksen, johon kuuluvat puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Sääntöjen mukaisesti hallitukseen pyritään valitsemaan miehiä ja naisia. Varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja joka vuosi osa on erovuorossa. Varajäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä kirjallisesti niin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla. Hallituksen käsittelemät asiat ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaaliäänestys ja suljettu äänestys arvalla, muutoin päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Jos hallituksen jäsen kesken toimikauden estyy hoitamasta tehtäviään tai jos hän kalenterivuoden aikana jää kaksi kertaa saapumatta hallituksen kokoukseen poissaolostaan etukäteen ilmoittamatta, voidaan hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi kutsua syyskokouksessa seuraavaksi eniten ääniä saanut varajäsen.

Seuran nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja yksinään tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.


Kouluttaminen, perehdyttäminen ja ohjaajien osaamisen päivittäminen

Koulutustapahtumaksi luokitellaan GummiWihdan järjestämä tilaisuus, jonka tarkoituksena on kouluttaa sukelluskouluttajia, sukeltajia, sukeltamiseen tai saunaperinteisiin läheisesti liittyviä asioita.

Tilaisuudet on järjestettävä aiheeseen parhaaksi katsotuissa tiloissa tai paikoissa.

Tilaisuuksissa

 • noudatetaan Sukeltajaliiton koulutus- ja turvaohjeita sekä tilaisuuskohtaisia järjestäytymisohjeita
 • on oltava vastuuhenkilö, joka tiedottaa tapahtumaan liittyvissä asioissa
 • kouluttajina toimivat henkilöt ovat liiton ohjeiden ja määräysten mukaisesti hyväksytyt henkilöt heille myönnetyin oikeuksin ja valtuuksin
 • voidaan käyttää konsultointiapua eri alojen ammattilaisilta
 • voi olla läsnä seuraan kuulumattomia henkilöitä

Laitesukelluksen peruskurssille voi osallistua vain seuran jäsen. Peruskurssille osallistujan kokemus ja osaaminen perustuu mahdollisesti laitesukelluskokeiluun, kavereiden kokemuksiin ja tv-ohjelmiin.

Jatkokursseille osallistujien taito- ja kokemuserot voivat olla eritasoisia.

Kouluttajien tietojen ja taitojen ajan tasalla pitämiseksi kurssien oppitunnit jaetaan tasaisesti jokaiselle kouluttajalle. Tietojen päivittäminen tapahtuu koulutustilaisuuksia ennakoivissa suunnittelupalavereissa, joissa kouluttajat ovat paikalla.

Tilaisuuksissa kouluttajat, ohjaajat ja avustajat noudattavat Sukeltajaliiton voimassa olevia ohjeita, määräyksiä, eettisiä sääntöjä ja hyvää koulutustapaa.

Riskit

Sukeltajia koskevissa koulutustilaisuuksissa suurimmat riskit kohdistuvat peruskurssin ensimmäisiin allas- ja avovesisukelluksiin.

Jatkokurssin ja syventävän jatkokurssin suurimmat riskit koostuvat sukellussyvyyksien kasvusta ja uusista avovedessä suoritettavista harjoitteista.

Syvyydet ja harjoitteet ovat koulutettaville uusia, taitotasoltaan ja vaatimuksiltaan aiempiin verrattuna koulutettavien ylärajoilla.

Riskien minimoiminen

 • koulutettaville on annettava riittävästi asianmukaisia harjoitteita ja aikaa niiden harjoitteluun
 • ollaan läsnä, opastetaan harjoiteltaessa ja oikaistaan virheellinen toimintatapa
 • varmistaudutaan ennakolta sukelluspaikan turvallisuudesta
 • noudatetaan kulloinkin vallitsevia sääntöjä ja määräyksiä
 • huolehditaan, että tilaisuuksissa on riittävästi avustajia ja tehtäväjako on suoritettu oikein
 • yksilöllistetään harjoitteita taitotason mukaan
 • harjoitellaan altaalla riittävästi uusia harjoitteita tai laitteiden käyttöä ennen avoveteen siirtymistä
 • pidetään harjoituksissa pelastamis- ja pelastautumisturvataso riittävällä tasolla
 • varmistetaan, etteivät koulutettavat osaamattomuuttaan, tietämättömyyttään, varomattomuuttaan, kokemattomuuttaan tai ajattelemattomuuttaan aiheuta vaaratilanteita itselleen, toisille koulutettaville, kouluttajille tai tiloille
 • huolehditaan kouluttajien turvallisuudesta kulloinkin vallitsevien sääntöjen ja määräysten mukaisesti

Juniorit

GummiWihdan junioritoiminnan tavoitteena on tehdä vesi ja siinä liikkuminen tutuksi, kehittää uimataitoa ja totuttaa nuoria toimimaan yhdessä ottaen huomioon jokaisen vahvuudet ja heikkoudet. Junioritoiminta antaa hyvän pohjan laitesukellusta silmälläpitäen. Laitesukelluksen peruskurssi on mahdollista suorittaa 12 vuoden iässä.

Vaaratekijät junioritoiminnassa

Vaaratekijät ovat samat kuin kaikessa sukellustoiminnassa. Lisäksi on otettava huomioon lasten huolettomuus, vilkkaus, keskittymiskyky, tilanneauktoriteetti (ohjaaja/vanhemmat)

Vaaratekijöiden minimoiminen

Tilaisuuksiin järjestetään riittävästi kouluttajia ja ohjaajia. Tilaisuudessa vastuuhenkilöinä, kouluttajina ja ohjaajina olevilta varmistetaan, että he ovat tietoisia heille määrätystä ja annetusta vastuusta.

Alle 12-vuotias voi osallistua esim. Norppatoimintaan, jos molemmat tai toinen vanhemmista on mukana uimahallissa.

Lasten vanhemmat ovat velvollisia ilmoittamaan esim. muuttuvista yhteystiedoista, lasten allergioista, noudoista jne. Seuran on ilmoitettava junnujen vanhemmille tilaisuuksien vastuu- tai yhteyshenkilöt. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun yli 12-vuotias Juniori on tilaisuudessa ilman vanhempia.

Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen

Nuorisovastaava ja norppaohjaajat esittävät rikosrekisteriotteen vastuukouluttajalle, joka ylläpitää rekisteriä rikosrekisteriotteiden voimassaolosta.

Lain (148/2014) tarkoituksena on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja siten edistää ja turvata alaikäisten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Laissa säädetään menettelystä, jonka avulla selvitetään alaikäisten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustaa. Tätä lakia ei sovelleta tehtäviin, joita hoidetaan vapaaehtoistehtävän järjestäjän kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen perusteella ansiotarkoituksessa tai joita varten on pyydettävä rikosrekisteriotteen esittämistä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä koskevan lain (504/2002) mukaan.

Laissa tarkoitetaan vapaaehtoistehtävän järjestäjällä mm. rekisteröityä yhdistystä, jonka nimissä vapaaehtoistehtävään liittyvä alaikäisille suunnattu toiminta on järjestetty; vapaaehtoisella henkilöä, joka omasta tahdostaan osallistuu tai jonka on tarkoitus osallistua vapaaehtoistoimintaan olematta virka- tai työsuhteessa vapaaehtoistehtävän järjestäjään.

Vapaaehtoistehtävän järjestäjä saa tehdä vapaaehtoisen henkilötietoihin ainoastaan merkinnät rikosrekisteriotteen tarkistamisesta ja otteen tunnistetiedoista. Rikosrekisteriotteesta ei saa ottaa jäljennöstä.

Vapaaehtoistehtävän järjestäjän on viipymättä asian tultua käsitellyksi luovutettava rikosrekisteriote vapaaehtoiselle, jota se koskee.

Rikosrekisteriotteesta ilmeneviä tietoja ei saa ilmaista muille kuin sellaisille henkilöille, jotka välttämättä tarvitsevat niitä tehdessään päätöstä siitä, annetaanko vapaaehtoiselle lain tarkoittamia tehtäviä. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa sivulliselle senkään jälkeen, kun henkilö ei enää hoida sitä tehtävää, jossa hän on tiedon saanut.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

GummiWihdalla ei ole vapaaehtoista pelastuspalvelua (vapepa).

Ensiapu

Ensiapu on tapahtuma, joka kohdistuu loukkaantuneeseen tai äkillisesti sairastuneeseen henkilöön. Auttamistapahtumien osa-alueet ovat pelastaminen, ensiapu, hätäilmoitus, ensihoito, kuljetus ja jatkohoito. Ensiavun ensisijainen tarkoitus on pelastaa uhrin henki tapahtumapaikalla, estää hänen tilansa paheneminen, huolehtia asianmukainen lisäavun saaminen ja toimittaa uhri hoitoon.

Hätäensiapu on henkeä pelastavaa ensiapua, kuten suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, hengityksen ja verenkierron turvaaminen peruselvytyksellä. Toimenpiteillä on tarkoitus taata uhrin hengitys ja verenkierto sekä kaikin keinoin estää hänen tilansa heikkeneminen ammattiavun tuloon asti. Ensimmäiset minuutit ovat äärimmäisen tärkeitä ja hätäensiavun viivästymistä on vaikea korjata.

Tarkoituksena on, että seuran jäsenistö kokee velvollisuudekseen toimia omien tietojen ja taitojen mukaisesti.

Ensiapulaitteet ja tarvikkeet

 • hapenantolaite
 • ensiapulaukku

Laitteistonhoitaja on vastuussa hapenantolaitteesta ja ensiapulaukusta pitäen ko. tarvikkeet toimintakunnossa.

Tilaisuudet tulisi suunnitella niin, että mukana on aina vähintään yksi ensiapukoulutuksen saanut henkilö.

Vaaratekijät ensiavun antamisessa

 • avun tarvitsija suhtautuu välinpitämättömästi tai on salannut terveydentilansa
 • ensiapuvälineet eivät ole mukana tai niitä ei osata käyttää
 • hapenantolaite ei ole paikalla tai sitä ei osata käyttää

Yleiset toimintaperiaatteet

Kaikissa sukelluskoulutuksessa käytetään Sukeltajaliiton koulutus- ja turvaohjetta. Myös pienimpiin sukellustapahtumiin nimetään sukellusvanhin, turvasukeltajat ja kirjuri. Sukellusvanhimmalla on oltava ohje hätäilmoituksen tekemisestä. Onnettomuuden varalta kirjurilla on oltava sukelluspöytäkirjan yhteydestä hoitoon saattamisen kaavake. Kirjurin on tiedettävä, missä tilanteessa kaavaketta käytetään.

Riskitekijöiden ennaltaehkäisy

Terveysselvityslomake

Seuran sukeltajajäsenet käyvät terveysselvityslomakkeen läpi vastuukouluttajan tai lähikouluttajan kanssa kerran vuodessa. Ympäri vuoden sukeltavat täyttävät terveysselvityslomakkeen ennen avantosukellusten aloittamista, muut (tai tarvittaessa kaikki) ennen avovesikauden aloittamista.

Kouluttaja käy sukeltajan kanssa lomakkeen kohta kohdalta läpi. Kouluttaja voi kehottaa sukeltajaa ottamaan yhteyttä lääkäriin. Jos sukeltajan lomakkeesta ei ilmene terveydellistä estettä sukeltamiselle, kouluttaja allekirjoittaa terveysselvityslomakkeen ja sukeltaja allekirjoittaa kouluttajan tarkastuslistan. Terveystietoja sisältävä lomake jää sukeltajalle, kouluttajalle sukeltajan allekirjoittama tarkastuslista.

Sukeltajaliiton nettisivuilla Materiaalit/Lomakkeet/terveysselvitys ja lääkärintarkastus

(http://www.sukeltaja.fi/files/pdf/963/Terveysselvityslomake.pdf). (tark. 11/2014)

HUOM!Alle 18-vuotiaan sukeltajan terveysselvityslomakkeen läpikäyminen tehdään vanhemman/huoltajan läsnä ollessa.

Sukellusvanhin, turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat

Sukellusvanhin laatii turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat, joista ilmenee

 • mistä apua hälytetään
 • ensisijainen viestintälaite ja sille varalaite (kännykät ja numerot)
 • mitä ensiapuvälineitä on käytettävissä
 • pintaorganisaation toiminta hätätilanteessa
 • uhrin jatkohoitoon kuljetus

Autettavan siirtyessä auttajaryhmältä toiselle on seuraavalle ryhmälle annettava riittävät tiedot potilaasta ja jo tehdyistä toimenpiteistä. Jatkohoidon selvittämisen helpottamiseksi on annettava sukelluspöytäkirjan liitteenä oleva täydennetty kaavake.

Lain mukaan jokaisella ihmisellä on velvollisuus auttaa ja myös saada apua.

Sukellusvanhimman kansio

http://www.sukeltaja.fi/content/fi/4/1073/86/86.html(tark. 11/2014)

Sukeltajien sukelluskelpoisuus

Sukeltavat jäsenet velvoitetaan täyttämään terveyslomake kerran vuodessa. Mikäli terveydentilaan on tullut muutoksia, lomakkeen voi omasta tai kouluttajan ehdotuksesta käydä useamminkin läpi.

Terveyslomakkeet tarkastetaan vuosittain. Toimenpiteillä tarkkaillaan lääkärintarkastuksen tarvetta, jossa selvitetään sukelluskelpoisuus tai aloittamis- tai jatkamismahdollisuus.

Vapaaehtoinen pelastusuintitesti järjestetään ennen kesän sukelluskautta.

Ennen sukellustapahtuman alkamista tapahtuman sukellusvanhin huolehtii ensiapuvälineiden paikallaolosta. Sukellusvanhin huolehtii välittömästi tapahtuman päätyttyä tarpeen niin vaatiessa, että välineistö on kunnossa ja täydennetty mahdollisten käyttöjen vuoksi.

Ennen suurempia sukellustapahtumia tai leirejä tulee käydä läpi hapenantolaite ja kuinka sitä käytetään sekä tarkastaa ensiapulaukun sisältö. Sen yhteydessä tulisi olla myös ensiapukirja, johon halukkaat voisivat perehtyä tai tarpeen niin vaatiessa tarkistaa tehdyt toimenpiteet.

Tavoitteena on, että seurassa olisi mahdollisimman monta ensiaputaitoista. Sukellus- ja junioritoiminnan kouluttajilta ja ohjaajilta velvoitetaan osallistumaan hankkimaan ja ylläpitämään EA-taitoja. Seuran jäsenet saavat osallistua seuran ostamille tai järjestämille EA- kursseille.

HUOM!Jokainen sukeltaja on itsensä lisäksi vastuussa sukellusparista. Ketään ei saa pakottaa sukeltamaan henkilön kanssa, jonka kunto tai kyky sukeltaa on epäselvä tai sitä on syytä epäillä.

Ohjeistus

Tapahtumien ohjeistus

GummiWihdan tapahtumat järjestetään toimintasuunnitelman mukaan ja näin ollen tapahtuvat GummiWihta ry:n nimissä. Muissa tilaisuuksissa järjestäjän on anottava hallitukselta lupa järjestää tilaisuus seuran nimissä.

Hallitus on velvollinen nimeämään tilaisuudelle vastuuhenkilön tai hyväksymään sellaisen, jos järjestäjällä on sellainen esittää.

Henkilön tulee tuntea ohjeet, turvamääräykset sekä lainsäädäntö ja on velvollinen noudattamaan niitä. Seuran sääntöjen mukaan johtokunta erottaa jäsenen seuran jäsenyydestä, jos jäsen ei täytä säännöissä sille määrättyjä velvoitteita tai noudata seuran tekemiä päätöksiä tai jos jäsen muutoin toimii vastoin seuran tarkoitusta tai menettelyllään huomattavasti vahingoittaa seuraa.

Jokainen seuran jäsen on velvollinen ilmoittamaan sääntöjen tai turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta asiasta vastuulliselle henkilölle eli vastuu- tai lähikouluttajalle, nuorisovastaavalle, Norppaohjaajalle, hallituksen jäsenelle tai tilaisuuden järjestäjälle.

Viime kädessä hallitus vastaa seuran nimissä pidetyistä tilaisuuksista.

Tapahtuman vastuuhenkilö vastaa siitä, että osallistujat saavat tarpeellisen tiedon toimintatavoista, tarvittavat ohjeet turvallisuus- ja pelastustoiminnasta ja mahdollisista vaaratilanteista. Lisäksi vastuuhenkilö on velvollinen saattamaan muiden tilaisuudessa toimivien toimihenkilöiden tietoon em. asiat. Tarvittaessa voidaan määrätä tilaisuuden järjestäjän toimittamaan etukäteissuunnittelu siitä, miten tilaisuus etenee.

Toimijat ja osallistujat

Vastuuhenkilö on velvollinen huolehtimaan siitä, että jokainen tapahtumaan osallistuva saa tapahtumaa koskevat tiedot esim. järjestämällä tiedotustilaisuuden. Tarvittaessa ohjeet kerrataan tilaisuuden aikana. Ohjeet voi ilmoittaa henkilökohtaisesti, ellei ole ollut tiedotustilaisuudessa. Kun kyseessä on tapahtuman järjestämiseen osallistuva henkilö, niin hänen on oma-aloitteisesti otettava yhteyttä vastuuhenkilöön, mikäli hänellä on jotakin tapahtumaan liittyvää epäselvyyttä. Vaadittaessa ohjeistus tulee antaa kirjallisena.

Ellei ohjeistusta noudateta tapahtumassa tai sen suhteen ollaan kehotuksesta huolimatta välinpitämättömiä, vastuuhenkilön on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Tapahtuman jatkamisen mahdollistamiseksi vastuuhenkilön on tilanteen vaatiessa oltava valmis poistamaan ohjeita rikkonut henkilö tapahtumasta.

Sitova ilmoittautuminen seuran tapahtumaan: ilmoittautumisen voi perua kuluitta vielä viimeisenä ilmoittautumispäivänä, muutoin on velvollinen maksamaan ruoka- tai tapahtumamaksun, vaikka ei tapahtumaan osallistuisikaan. Kurssien osalta maksettavaksi voi jäädä esim. kurssimateriaali, joita ei ole palautettu keskeytyneestä kurssista huolimatta.

Viihdeuimala Vesihelmi

Vesihelmessä toimiessamme noudatamme sinne laadittuja turvallisuus- ja järjestyssääntöjä.

Normaalina aukioloaikana järjestyksestä huolehtii Vesihelmen henkilökunta, uimavalvojat, siistijät, lipunmyynti ja kahvion henkilökunta.

Harjoituksissa ja niiden aikana noudatamme Vesihelmen järjestyssääntöjä ja seurassa laadittuja ohjeita ja sääntöjä.

Seuran hallivuoron aikana kiinteistössä ovat mm. siistijä ja vauvauintia terapia-altaassa vetävä yrittäjä. Hallivuoron loppuvaiheessa kiinteistöön saapuvat myös kahvion ja lipunmyynnin henkilöstö ja uimavalvojat.

Riskit

Suurimmiksi riskeiksi muodostuvat altaalla siirtymiset ja harjoitteissa mahdollisesti tapahtuvat virheet. Ryhmien kesken sovitaan, mikä osa altaista sopii kunkin ryhmän harjoitteisiin parhaiten. GummiWihdan käytössä on harjoitusaikana kuntouinti- ja aaltoallas sekä näiden väliin jäävä perheallas.

Toiminta altaalla

 • allasosastolla ensimmäisenä oleva ei saa yksin aloittaa harjoituksia
 • altaalta poistutaan yhdessä eli kukaan ei saa jäädä yksin altaaseen
 • huomioi muut altaassa olijat, vältä hyppäämistä altaaseen
 • ilmoita, millaista harjoitusta olet suorittamassa: jos harjoitteen suorittamisen yhteydessä tapahtuu jotakin odottamatonta, tieto harjoitteen sisällöstä auttaa pelastustoimissa
 • painavien ja paineistettujen laitteiden kanssa on noudatettava erityistä varovaisuutta (pulloventtiilit, painovyöt, kaakeleiden rikkoutuminen), muista käyttää mattoa pullon alla laitteita kootessa (matot valvojan kopissa tai välinevarastossa)

Seuralla on omaisuuden ja toiminnan vakuutus, jonka omavastuu 500 euroa.

Hallikauden alussa ohjaajien ja kouluttajien kanssa käydään läpi mahdolliset kokoontumispaikat ja hätäulostiet siltä varalta, että hallista joudutaan poistumaan kesken harjoitusten.

Tulipalon tai kemikaalivuodon sattuessa pelastustoimenpiteistä vastaa henkilökunta.

Vesihelmen säännöt löytyvät uimavalvojien kopista.

Yleisö

GummiWihdan tarkoitus on antaa eri tahoille tietoa sukellusharrastuksesta ja hämäläisistä saunaperinteistä ja kertoa seuran toimintamahdollisuuksista, mm. laitesukelluskokeiluista ja Norppatoiminnasta.

Yleisötapahtumien riskit

Laitesukelluskokeilun ja laite-esittelyn yhteydessä paineilmasäiliöiden käsittely ja niiden siirtelyn ja käytön aikana syntyvät vaaratilanteet.

Jalan tai muun ruumiinosan jääminen kaatuvan paineilmasäiliön alle, paineilmasäiliön kaulan katkeaminen säiliön kaatumisen seurauksena, korkeapaineletkun katkeaminen, tahaton kaasun purkautuminen

Painovyön käsittely: pudottaminen jalalle tai muun ruumiinosan päälle.

Laitesukelluskokeilun vaarana ovat matalanveden aiheuttamat vaaratilanteet, painevammat, hallitsemattomat pintaan nousut, kokeilun aiheuttama jännitys ja jopa paniikin kaltainen tilanne.

Riskitekijöiden ennaltaehkäisy

Sukellusta koskevissa harrastetoiminnan esittelytilaisuuksissa on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta ja noudatettava kulloinkin voimassa olevia ohjeita ja määräyksiä.

Mikäli mahdollista pidetään paineilmasäiliöt tyhjinä.

Määrätään tilaisuuksiin vastuuhenkilö ja varataan riittävästi henkilöitä tilaisuuden läpiviemiseen.

Laitesukelluskokeilu aloitetaan opastuksella, esitellään kouluttajat ja kerrotaan yhteisesti osanottajille, mitä tapahtumassa on tarkoitus tehdä ja mihin asioihin on kiinnitettävä huomiota

 • jatkuva hengittäminen
 • korvien ja maskin paineentasaus
 • mahdollinen alentajan suusta irtoaminen
 • opetellaan käytettävät käsimerkit

Vesihelmessä tapahtuvien laitekokeilujen aikana ensiapulaukku ja hapenantolaite löytyvät uimavalvojien valvontakopista.

Muualla tapahtuvien laitekokeilujen aikana seuran oma ensiapulaukku ja hapenantolaite on oltava käytettävissä.

Onnettomuustilanne

Toiminta

 • onnettomuuden sattuessa ole rauhallinen ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti
 • jos paikalla on useita apua antavia henkilöitä, joku alkaa johtaa tilannetta avun paikalle saamisen nopeuttamiseksi
 • pelasta välittömässä vaarassa olevat
 • mitä on tapahtunut
 • hälytä apua tarvittaessa 112
 • huolehdi paikalla olevien turvallisuudesta myös omasta
 • tarkista loukkaantuneesta
  • hengittääkö
  • toimiiko verenkierto
  • onko ensiapua vaativia vammoja
 • ryhdy ensiaputoimiin
 • pyydä muilta apua ja anna ohjeita (tai ota vastaan jos et johda)
 • seuraa tilannetta ja anna ensiapua tarvittaessa aina ammattiavun saapumiseen saakka
 • opasta ammattiapu paikalle
 • tee tarkka selvitys ammattiauttajille, mitä on tapahtunut, mitä on jo tehty ja tiedot avun tarvitsijasta

Hätäilmoitus

 • soita 112
 • kerro mitä o tapahtunut
 • anna tarkka osoite
 • vastaa kysymyksiin selvästi
 • älä sulje puhelinta ennen kuin saat siihen luvan
 • pidä puhelin vapaana
 • soita hätänumeroon uudelleen, jos potilaan tila muuttuu oleellisesti

LIITTEET

 1. Terveysselvityslomake (Sukeltajaliitto)[1]
 2. Terveysselvityslomakkeen tarkastuslista[2]
 3. Vesihelmen turvallisuussuunnitelma[3]

Turvallisuusasiakirjan päivitykset

2014Poistettu viittaus kumottuihin asetukseen pelastustoimesta (787/2003) ja kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain (75/2004 § 3).

Lisätty kappale Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen.

Lisätty määritelmä sitova ilmoittautuminen (kohdassa Toimijat ja osallistujat)[1] tulosta Sukeltajaliiton nettisivuilta

[2] kouluttajan käytössä (kts Terveysselvityslomake)

[3] hallituksen kappaleen liitteenä